Technical Forum
Ask questions. Discover Answers.
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

MMS and iRule - weird characters

WithF5
Nimbostratus
Nimbostratus

Hi all,

 

Im trying to read MMS headers using iRules but I'm getting weird characters. Here is the iRule I'm using:

 

when CLIENT_ACCEPTED priority 200 {     TCP::collect } when CLIENT_DATA {     set pld [TCP::payload]     log local0. "TCP payload: $pld"      binary scan $pld H* hex #set pld_ascii [binary format H* $hex]     set pld_ascii [binary format H* $pld]     log local0. "TCP ASCII payload: $pld_ascii"      if { [string tolower $pld] contains "x-mms-transaction-id"} {             log local0. "Got MMS transaction-id"     }     TCP::release     TCP::collect }

I tried with $hex variable as well but no luck.

 

And here is my output:

 

TCP ASCII payload: ¾ô]˵ê ÿ��·Ðþ!Ôi{ }èlB��òú`ÞûáCøT¤e¬bQïL|( µ ÆÙdg Bʳ¹§Ó¼ñOlW×mßÂë`±ôµ÷ª5Â-ÏÄ =0æ¢Ò¥nQHÖÚ'                                                                                                                         q¥ ¶þ0ððö²êªÆn3`ëµw*¥rÎ                      UxY¦ä^¶·!¼|J D¶¥JU92Y²'P«¬"Ht½JÓí Þ¼¼)&Ö                                                                                                                 1Â" ÛE&JSv¸Q{½ãMFÉ&»«¡U¾eËL-%HÔ*\i-                                                                                                                               jtNOPµYdÛPá'Æê UU 7(Í)Jf3í3©.,eÚ\05Zä×÷Jx±o]ºôzâEª                         �µVëõVøJ«®S&6æýâ:̹2ì¡.È»¤I¸Ð*0ÅfL\}D÷b·Òi£xqs;xb-eÙh¿mûK¸ÅÄRJÒËqi³YÑmne£h³*=ØV ¢¾ZC r$¸Qê®|                                       Ü»R¢÷ÁUÅê                                                 ²-UÜ+X°K))*                                                            âb KK ÷åO¬¢H"¡Z'Ý®Ö6Û1jQ/é

Plus much more weird characters.

 

The VS is a standard one with pretty much all default profiles.

 

Anyone have seen that before? How to solve it?

 

Thanks.

0 REPLIES 0